In peace

19/07/2014

Mat groussem Bedaueren wëlle mer un eis verstuerwe Matspiller erënneren, dem Jasper an dem Friso souwéi hiren Elteren, den Andrew an d'Estella.
Der Famille eis déifste Matgefill vum ganze Fiederball.