Seniorslandesmeeschterschaft Umeldung

14/01/2013

D'Seniorslandesmeeschterschaft ass den Weekend vum 2.-3. Februar zu Diddleng. Oppasssen: aner Hal: CENTRE SPORTIF ALLIANCE DU LYCEE NIC. BIEVER; RUE REITESCHKOPP – DUDELANGE SCHMELZ
Mellt iech bis spéitstens den 20. Januar beim Yves. Dir kënnt iech och fräi mellen, wann der kee Partner hutt. Da kënnt der spillen, wann d'Federatioun een anere fënnt respektiv wann dee Weekend ee verletzt oder krank ass an dir deen dann ersetzt. Also eng gutt Iddi wann ee kee Partner huet. Wichteg: Dir musst (!) zu folgenden Zäiten do sinn. * Eenzel: 2.2. um 13.30 Auer C an D an um 14.30 Auer A an B
* Dubbel: 3.2. um 9.00 Auer C an D an um 10.00 Auer A an B
* Mixte: 3.2. um 13.30 Auer C an D an um 14.30 Auer A an B
Sidd der ze spéit, dann duerft dir net matspillen!
D'Landesmeeschterschaft ass k.o.

Hei den Text vun der FELUBA :
Concerne : Inscriptions pour le Championnat Individuel Seniors – 2./3.2.2013   
Ci-joint les horaires et les lieux des différentes disciplines :
  Discipline   Lieu   Horaire   
  Simple   Dudelange   Samedi, 2/02/2013 à 14.00 h   
  Double   Dudelange   Dimanche, 3/02/2013 à 9.30 h   
  Mixte   Dudelange   Dimanche, 3/02/2013 à 14.00 h  
ATTENTION: NOUVEAU HALL A DUDELANGE:
CENTRE SPORTIF ALLIANCE DU LYCEE NIC. BIEVER
RUE REITESCHKOPP – DUDELANGE SCHMELZ
Le tirage des tableaux se fera sur place, seulement avec les joueurs présents ( !). Donc les joueurs doivent être présents dans le hall, samedi à 13.30 h pour les simples en catégories C et D, à 14.30 h pour les simples en catégories A et B, dimanche à 9.00 h pour les doubles en catégories C et D, à 10.00 h pour les doubles en catégories A et B et dimanche à 13.30 h pour les doubles-mixtes en catégories C et D, à 14.30 h pour les doubles-mixtes en catégories A et B. Il n’y a pas de convocations pour le Championnat National Individuel.