Tournoi zu Tréier

25/07/2016

Mara  U09 - 1. Plaaz

Charlotte U11 - 1. Plaaz

Yannick U13 - 1. Plaaz

Monique U13 - 2. Plaaz

Nicolas U09 - 2. Plaaz

Jason U15 - 3. Plaaz

http://www.fsv-trier-tarforst.de/news/2016/07/17/rekordbeteiligung-bei-den-8--tarforst-open